•  

   

   
   
   
  2017-2019 (DOCX, 23KB)
   

  Handlingsplans beskivelse

  I forskrifter til Ordenens lover står det på side 14:

  Handlingsplaner/langtidsplan

  · Langtidsplanen gjelder som overordnet plan for alle enheter i Odd Fellow Ordenen i Norge og gjelder for Storlogeperioden 2014 til 2018. Alle enheter skal med bakgrunn i denne, lage sin egen handlingsplan med tiltak slik at Ordenen i fellesskap skal nå sine mål. Ordenens langtidsplan gir en bindende retning innenfor rammen av våre lover, ritualer, Forskrifter, Storlogens Sirkulærer og andre administrative bestemmelser.

  · Langtidsplanen er en videreføring av tidligere langtidsplaner, men med justeringer og tillegg ut fra den situasjonen vi nå står overfor i Odd Fellow Ordenen i Norge. Planens målsetninger har et perspektiv på 12 år – tre Storloge perioder, men vil være dynamisk slik at den legges opp med tanke på en gjennomgang og revidering på hvert Storlogemøte.

  · Med bakgrunn i denne langtidsplanen skal det utarbeides handlingsplaner med tiltak både i Storlogen og i hvert distrikt. Handlingsplanene skal gjelde for fireårs perioden, men med revisjon av tiltak hvert annet år.

  · Alle loger og leire skal legge opp sine handlingsplaner med bakgrunn i Storlogens langtidsplan

  · Det er en målsetning at logene og leirene har toårs handlingsplaner med tiltak.

  · Det forutsettes at Distrikts Stor Sirene får tilsendt logenes og leirenes handlingsplaner og at Storlogen får tilsendt distriktenes handlingsplaner hvert andre år.