Loge 135 Mærdø ble instituert 27. november 1999 og har derfor 10 års jubileum i år. Det må behørig feires med en skikkelig markering av våre første 10 år, som vi har valgt å markere med stor festloge i våre ordenslokaler på Stinta, lørdag 28. november 2009.

Loge 135 Mærdø er altså den tredje Odd Fellow loge i Arendal og vår moderloge er loge 107 Torungen. Selve installasjonen av logen foregikk på Odd Fellow huset i regi av storlogen ved Stor Sire Oddvar Granlund. Det var en fin opplevelse for alle involverte etter en flott utført seremoni i logesalen.
Den påfølgende festivitas foregikk i frimurerlogens lokaler i Vestregate nede i byen, hvor brødre med damer og innbudte gjester hygget seg til godt over midnatt. Som fortalt er loge Mærdø den tredje Odd Fellow logen i Arendal. Vi var ved installasjonen av logen 33 medlemmer hvorav 22 brødre hadde den høye sannhets grad. Navnet Mærdø tok vi etter den lille, men vel kjente øy utenfor Arendal.

Vårt første ordinære logemøte ble avholdt 11. januar 2000, under ledelse av br. Tom B. Schultz som var logens første overmester. I samarbeid med embetsmenn og brødre ledet han logen frem til høsten 2001. Nye embetsmenn ble instituert 11. september 2001, hvor bror Leif A Sell ble vår nye overmester. Han ledet logen til høsten 2003 hvor det igjen var tid for nye embetsmenn. Bror Kai Salvesen ble vår nye overmester, og ledet logen fra 2003 til 2005. Fra høsten 2005 til høsten 2007 var bror Ebben Johansson logens overmester. Bror Erik Steller var vår overmester fra 2007 til 2008 og fra høsten 2008 til høsten 2009 var bror Olav Halvorsen vår overmester. Høsten 2009 ble bror Nils Olav Stensrud valgt til overmester og han er derved logens overmester i jubileumsåret.

Det har i skrivende stund vært avholdt 166 ordinære logemøter. I tillegg til alle embetsmenn som har vært engasjert i logens å arbeide, har også mange av brødrene vært engasjert i nemnder, så vel valgte som utnevnte. - Alle har stått på og gjort en fabelaktig jobb, så tusen takk til alle som har vært involvert. En spesiell takk må det være lov å rette til alle som har vært engasjert i privatnemden. De har alle gjort en kjempejobb med sin interesse og vilje til alltid å ville gjøre det beste for logen og brødrene.

Forspillet:

Det første initiativ til dannelse av en tredje loge i Arendal ble tatt av Nevnd for styrkelse og ekspansjon i loge 107 Torungen, med et brev ført i pennen av Sigurd Lundberg, datert 05.04.97. Tanken trengte noe modning, den ble tatt opp på distriktsrådsmøte 23.10.97, der saken ble drøftet med ”meget positivt resultat”. Ved brev til OM i 107 Torungen, inviterte Sigurd Lundberg til diskusjonsmøte 08.01.98.Som det fremgår av referat var det frisk diskusjon og klare meninger både for og imot, ja det var så livlig at daværende OM Egil Bøe advarte mot at diskusjonen ble for ”frisk” – en skulle jo være venner etter møtet også. Motstanden var langt sterkere enn forventet, men til slutt var det 10 brødre som ønsket å skrive under søknaden. Søknaden ble umiddelbart sendt til DDSS Thorleif Bredesen. Samme dag som Stor Sire godkjente søknaden (19.01.98) vedtok loge 107 Torungen, med klart flertall under avstemningen, at den ble moderloge.Ved et etterfølgende orienteringsmøte 12.02.98 var medlemstallet kommet opp i 14, navnet ble bestemt å skulle være ”Arendal Broderforening”.. Siktemålet for dannelse av ny loge var innen utgangen av 1999.

Forslag til styre ble fremsatt og dette ble valgt for ett år på møte 03.03.98, bestående av:

Formann:                                      Tom Schulz
Nestformann:                                 Leif Sell
Sekretær:                                      Erik Steller
Kasserer:                                       Kai Salvesen
Arkivar:                                         Jon Stene
Formann i Finansnevnd:                   Olav Halvorsen
Formann i Anskaffelsesnevnd:           Ebben Johansson
Formann i Revisjonsnevnd:               Asbjørn Ølnes 

Alle ble for øvrig gjenvalgt etter ett års funksjonstid på møte 11.03.99. 

Formell instituering 12.03.98:

Broderforeningen hadde nå fått 16 medlemmer. Seremonien ble ledet på en flott måte av DDSS Thorleif Bredesen og det tidligere styret ble formelt valgt på nytt og Arendal Broderforening instituert. Storrep/EksOM/OM/UM fra alle logene, og tilsvarende fra de to leirene, DDRP Bjørg Huse og brødre fra 107 Torungen, uten numerus clausus, var invitert.Totalt var det 39 som deltok ved det etterfølgende måltid.Foruten fine taler og lykkeønskninger vanket det også gaver, til sammen fikk ABF 4200,- kroner, som skulle komme godt med i det videre arbeidet.

Arbeidet i Arendal Broderforening:

Arbeidet i broderforeningen, eller ”broderiforeningen” som noen av våre ektefeller kalte den, gikk med stor entusiasme og innsats fra brødrene. Daværende DDSS Thorleif Bredesen var i hele perioden til uvurderlig hjelp. Han fulgte arbeidet nøye og var til uvurderlig hjelp og støtte når det var nødvendig. Hans innsats var avgjørende for at vi kom i mål i tide og vi er ham en stor takk skyldig. Viktig var også at formann i broderforeningen ble invitert til alle møter i Distriktsrådet.
Under møtene i broderforeningen som ble avholdt en gang i måneden, benket vi oss på vanlige stoler som ble plassert mellom alteret og OM stolen. Hver gang vi hadde besøk av DDSS måtte vi imidlertid pent bruke de vanlige embedsstolene, han var nøye på at alt skulle være korrekt.

Møtedag var 2. Torsdag i måneden. For å unngå mulige kollisjoner med Rebekkaleirens møter ble Leir 22 spurt om de kunne flytte sin møtedag fra 3. til 2. torsdag. Dette ble innvilget, men så sa Rotary opp sitt leieforhold og den nye logen kunne da bruke tirsdag som møtedag. Det passet mye bedre ved at flere av medlemmene hadde problemer med torsdager, siden det var langdagen for handelsstanden i Arendal. Ved avstemming ble 2. og 4 tirsdag valgt. Det ble avholdt i alt 15 ordinære møter, det siste 04.11.99.  Ellers ble det allerede 28.09.99 ble det besluttet at den nye logen skulle ha røykfri spisesal. Det ble bemerket at sannsynligvis var det flere som ikke ville komme til oss pga røyking, enn de som ikke ville komme på grunn av røykeforbudet.

Det første ordinære styremøte ble holdt 30.03.98, disse ble avholdt en gang per måned hjemme hos styremedlemmene på rotasjon. Det var helt fra starten besluttet at det ikke skulle serveres alkohol på disse. Det ble holdt i alt 18 styremøter, det siste 22.11.99.

Styret i foreningen fungerte som nominasjonsnevnd, 1. gangs nominasjon ble foretatt 19.04.99 og 2. gangs nominasjon med valg 20.05.99, uten at det kom benkeforslag. For å få embedskollegiet på plass måtte vi få dispensasjoner for Eks OM, OM og UM. Forening fant det hensiktsmessig at finans og anskaffelsesnevnden hadde de samme medlemmene, men med hver sin formann. Disse fungerte også som festkomité for middagen i forbindelse med instituering. Foreningen valgte også to som skulle fungere som ”skald”, dvs. de skulle ha ansvar for å føre en krønike, der alt som ikke vanligvis nedtegnes i møteprotokollene skrives ned. Slikt som turer, sommerfester osv., noe som fortsatt holdes fortsatt delvis holdes i hevd.

Samarbeidet med de andre logene og husstyret var meget godt. Broderforeningen skulle ikke betale husleie før ny loge var på plass, og det ble ikke lagt noe press på tidspunkt for når andelen av aksjekapitalen skulle være betalt til de andre logene. Raust fikk foreningen beskjed om at den nye logen ikke skulle behøve å betale noe for å benytte regalier, utstyr, drakter og lignende. Likeledes fikk den de nødvendige protokoller og bøker av Storlogen. Broderforeningen gjorde også henvendelser til en rekke danske loger på Jylland uten at vi lyktedes å få noen vennskapsloge der. Det fikk vi først senere med loge 142 Høgenhei, da Kai Salvesen var OM.

Broderforeningen engasjerte seg også i sosialt arbeid i nærmiljøet. I samarbeid med hjemmesykepleien på Hisøy ble det etablert besøkstjeneste for ensomme hjemmeboende. Denne ble det etter hvert for vanskelig å administrere, slik at etter hvert som de vi besøkte havnet på sykehjem og lignende, ble ordningen etter hvert avviklet.

Navn, sang, logo og særlov:

Dette er helt sentrale emner i arbeidet mot en ny loge. Allerede før instituering var det kastet frem en rekke navneforslag, men kun to ble fremmet på korrekt måte med skriftlig begrunnelse. Det var ”Kongshavn” av Eks OM Oscar Bernstein fra loge 107 Torungen og ”Merdø” av Per Knudsen, medlem av ABF. Ved avstemming 11.02.99 fikk Merdø 15 stemmer og Kongshavn 1. Samtidig fikk en beskjed om at nummeret til den nye logen ville bli 135.

Tiden var nå klar for sang og logo, formann kontaktet musikk aktive brødre i andre loger (Tore Lund Andersen, Oscar Bernstein, Ole Gullbring og Odd Axelsen) med spørsmål om hjelp. Tore Lund Andersen tok utfordringen og skrev vår logesang på melodien ”At far min kunne gjera”, en melodi han selv valgte. Han høstet stor applaus da han presenterte den i broderforeningen. Det var enighet om at sangen skulle synges ”med krøll”. Han gav også en forklaring på hvorfor teksten ble som den ble. Foreningen fikk også sangen i blindeskrift, en side er rammet inn og er utstilt sammen med logenes klenodier i Odd Fellow huset.

Det kom i alt 14 forslag til logo, de fleste fra DDSS Thorleif Bredesen, men også fra brødrene Olav Halvorsen og Carsten Boe. Ved suksessiv avstemning 15.04.99 ,der forslaget med færrest stemmer ble fjernet, var det til slutt ett av Thorleif Bredesen og Olav Halvorsens forslag igjen, hvor det av Thorleif vant med en stemme! Det beskrives slik: Motivet forestiller en av de gamle MÆRDØLOSER som fører sin båt trygt gjennom Terje Vigens farlige, og trygt inn i Gabriel Scotts lune farvann forbi Torungen, og inn på Arendals red.

Forslag til særlov ble presentert på møte 07.10.99, og etter anmodning om noen endringer ble endelig forslag vedtatt 04.11.99 og sendt Storlogen for godkjenning. Særloven skulle være så enkel som mulig og ikke inneholde noe som allerede er regulert i andre lover.

Rekruttering:

Helt fra første stund var det ekspansjon som var drivkraften til dannelsen av ABF, og dette var helt sentralt i arbeidet. Frem mot september 1998 gikk det tregt, men ila det neste året bar arbeidet frukter, slik at da vi nærmet oss instituering 1999 var det 33 medlemmer, hvorav 21 hadde DHS grad.  Arbeidet med å ta opp nye medlemmer førte til at moderlogen utnevnte en 3. undersøkelsesnevnd som skulle ta seg av søknader med medlemmer av ABF som fadder.

Instituering av Loge 135:   

Allerede i februar hadde Storlogen fastsatt dato til 27.11.99, og Mærdø ble da den siste loge instituert i det forrige tusenår. Alle medlemmene så tilbake på tiden i broderforeningen som svært god og full av positivitet.

Sosialt:

Helt fra starten har brødrene vært opptatt av å ha noe sosialt sammen også utenfor logehuset, og da med ledsagere. Sommeravslutningene ble i foreningstiden arrangert som grillfester. Denne tradisjon har fortsatt, ofte flere hos samme bror. En gang tvang uvær oss inn i logehuset og en gang ble sommeravslutningen arrangert ute på Mærdø.
På sommerfestene er alltid ledsagere velkomne. Helt siden foreningstiden har det også vært slik at det er styret / embedskollegiet, som arrangerer den – en gang skal privatnevnden ha fri. Også på julemiddagene har vi ledsagere med.

I det hele tatt har vi anstrengt oss for å ha med ledsagere der det er mulig. Det har vært arrangert tre teaterturer til Oslo og to helgeturer til Vierli med innlagte aktiviteter. Det har også vært dagsaktiviteter med tur til Rjukanfoss, Jettegrytene, undervisning i golf og i fluefiske.

De siste årene har det vært gjort forsøk på å arrangere slike turer av en utnevnt turkomité uten at det har blitt mange nok påmeldte. Har vi i vår tid for mange tilbud, er vi kommet i tidsklemme, eller hva skyldes dette? På ettermøtene prøver vi med jevne mellomrom å ha foredrag, utlodninger og lignende, ved siden av at mange brødre har hatt korte innlegg hvor de har fortalt litt om seg selv og spesielle opplevelser i livet. 


Arendal 09.11.09
 

Kai Salvesen          Olav Halvorsen          Tom B. Schulz